Regulamin przewozu osób
1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa
warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik - firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
b) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
c) Bagaż - rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu
d) Cennik - aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowych.
e) Karta Stałego klienta jest ważna przez rok od daty pierwszego przejazdu (data i podpis kierowcy na karcie Stałego Klienta)

2. PRZEWOŹNIK
2.1.Przewoźnik jest zobowiązany do:
a) zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
b) zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
c) zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i
niemożności kontynuowania jazdy;
2.2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim
czasie, jeżeli taki został wyznaczony. Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i
nie stanowią części umowy przewozu.
2.3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych ( np.
zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani
wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
2.4. W razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany
pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
2.5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez
konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu;
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
c) znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać
współpasażerom;
d) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów
celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
f) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym
mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;
2.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega
sobie prawo do powrotu takiej osoby - pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.

3. PASAŻER
3.1.Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania ważnego dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy oraz innych wymaganych
dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;
b) oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu;
c) złożenia bagażu do luków bagażowych ;
d) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;
e) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
f) podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa
którego przewóz dotyczy;
3.2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku
życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować
samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców
lub opiekunów prawnych.
3.3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale
czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
3.4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
3.5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
3.6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu
zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź
opóźnień w odjeździe.
3.7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika.
Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe.
Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym
ubezpieczeniem.
3.8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.


4. BAGAŻ
4.1.Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:
a) jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
4.2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod
siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
4.3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być
przewieziony za dodatkową opłatą.
4.4. Pasażer ma prawo zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch
sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg.
4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym
regulaminie.
4.6. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą
zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź
Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
4.7. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo załoga pojazdu.
4.8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny.
4.9. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą
przewieszką z podanym nazwiskiem i adresem.
4.10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
4.11. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie
narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna - art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
4.12. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z
niego.
4.13. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż
podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za
(w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w
swoich rzeczach osobistych.
4.14. Przewóz zwierząt w pojeździe jest zabroniony.
4.15. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez załogę pojazdu w wysokości:
20 - 100 PLN / szt. w zależności od gabarytu bagażu.


9. REKLAMACJE
9.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście
lub listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną .
9.2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do jednego miesiąca od zaistnienia okoliczności, która jest
przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności,
wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, Przewoźnik zastrzega sobie
termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
9.3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń
jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach - jego następca prawny.
9.4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego
wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
9.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do
przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
9.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie
są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
9.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca
opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o
wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)

Pracujemy w godzinach od 9:00 do 21:00

POLSKA NIEMCY +48603509229

POLSKA BELGIA +48603509229

POLSKA HOLANDIA +48603509229

Umożliwiamy rezerwację pocztą elektroniczną.

E-mail: asterix-bus@wp.pl

 

Polityka prywatności i plików cookies (zgodnie z RODO) Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Zależy nam na zachowaniu Pani/Pana prywatności oraz bezpieczeństwie Państwa danych osobowych, przysługujących w związku z RODO
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Asterix-bus Szpakowski Mariusz, z siedzibą Domaradz 177, 36-230 Domaradzkontakt, NIP: 7121252106, REGON: 691760543, zwana dalej Naszą Firmą
Inspektorem Ochrony Danych jest Nasza Firma. Osoba kontaktowa dostępna jest pod adresem e-mail: asterix-bus@wp.pl

Dane osobowe

W czasie korzystania ze strony internetowej asterix-bus.pl, zwaną dalej Naszą Stroną WWW, Użytkownik może zostać poproszony o podanie wybranych swoich danych osobowych, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub w inny podobny sposób. Wszelkie wprowadzone dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim.

Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do korzystania z Naszej Strony WWW w prawidłowy sposób.

Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Cel zbierania danych

Celem przetwarzania danych osobowych jest np. przesyłanie informacji o charakterze marketingowym oraz pozostanie w kontakcie z osobami, które za pośrednictwem Naszej Strony WWW nawiązały kontakt z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przesłanie formularza zawartego na Naszej Stronie WWW.

Administrator powołuje się także na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej (np. dla usług Google Analitycs, Google Adwords.). Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania działalności gospodarczej Naszej Firmy.
Prawo Użytkownika

Administrator informuje, że Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod wskazany adres e-mail: asterix-bus@wp.pl
Mechanizm Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:
prawidłowego działania Strony www, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
marketingowych,
statystycznych,
analitycznych.
Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.
Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 
 

Dni tygodnia, w którch wyjeżdżamy i wracamy do Polski

Wyjazd z PolskiWtorek

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Sobota

 

Niedzielę

 


Wyjazd do PolskiPoniedziałek

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

 

Sobota

 

Niedziela